Algemene voorwaarden zakelijk

Drukwerkoffice.nl is een handelsnaam van Drukwerkoffice B.V. welke staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede, Oost Nederland.

Algemene voorwaarden voor bedrijven van de besloten vennootschap Drukwerkoffice B.V. gevestigd in Oldenzaal. (hierna aan te duiden als Drukwerkoffice.nl) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Drukwerkoffice.nl en een opdrachtgever waarop Drukwerkoffice.nl  deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Drukwerkoffice.nl, voor de uitvoering waarvan door Drukwerkoffice.nl derden dienen te worden betrokken. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Drukwerkoffice B.V. en haar directie.


1. Definities
Met “opdrachtgever” wordt bedoeld: de bedrijfsmatig handelende afnemer van goederen en diensten van Drukwerkoffice.nl. Met de term “schriftelijk” wordt bedoeld: een vastlegging via internet, e-mail of per brief.


2. Identiteit van Drukwerkoffice B.V.
Drukwerkoffice B.V.

handelend onder de naam: Drukwerkoffice.nl

Vestigings- en Bezoekadres:
Hinmanweg 9s
7575 BE Oldenzaal

Telefoonnummer: 0541 - 795 026

Bereikbaarheid:
Vanaf maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
E-mailadres: klantenservice@drukwerkoffice.nl

KvK-nummer: 52808149


3. Uitsluiting voorwaarden van de opdrachtgever
De Algemene voorwaarden die door de opdrachtgever worden gehanteerd, zijn van toepassing uitgesloten. Indien één of meerdere bepalingen in de algemene voorwaarden van Drukwerkoffice.nl op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Drukwerkoffice.nl en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen van Drukwerkoffice.nl in acht worden genomen. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden van Drukwerkoffice.nl, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van de algemene voorwaarden van Drukwerkoffice.nl. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in de algemene voorwaarden van Drukwerkoffice.nl geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van de algemene voorwaarden van Drukwerkoffice.nl


4. Aanbieding, totstandkoming van een overeenkomst
De overeenkomt tussen de opdrachtgever en Drukwerkoffice.nl komt niet reeds tot stand doordat de opdrachtgever opdracht geeft n.a.v. een aanbod van Drukwerkoffice.nl, maar pas doordat Drukwerkoffice.nl de opdracht van de opdrachtgever schriftelijk bevestigt (“opdrachtbevestiging”). Aanbiedingen van Drukwerkoffice.nl zijn dan ook niet bindend in die zin, dat zij nog slechts door de opdrachtgever behoeven te worden aanvaard om een overeenkomst tot stand te brengen.


5. Annulering 
Wil de opdrachtgever de met Drukwerkoffice.nl gesloten overeenkomst annuleren, dan dient hij Drukwerkoffice.nl een schriftelijk bericht van annulering te sturen. De annulering heeft pas effect, nadat het annuleringsbericht door Drukwerkoffice.nl schriftelijk is bevestigd. De opdrachtgever kan niet meer annuleren nadat Drukwerkoffice.nl langs elektronische weg aan de opdrachtgever de statusvermelding “in druk” heeft gestuurd. Na annulering brengt Drukwerkoffice.nl bij de opdrachtgever altijd een bedrag van minimaal € 100,- wegens kosten in rekening en de werkelijke tot dan gemaakte kosten indien die meer dan € 100,- belopen.


6. Opmaak en specificaties van het drukwerk en verantwoordelijkheid daarvoor
6.1 De opdrachtgever krijgt op zijn schriftelijk verzoek zonder kosten een papiermonster toegestuurd met het oog op de bestelling van drukwerk. Aan de hand daarvan kan de opdrachtgever de papierkwaliteiten beoordelen. Bestelt de opdrachtgever drukwerk zonder een papiermonster te hebben aangevraagd, dan kan hij niet reclameren over de papierkwaliteit.

6.2 Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, geeft Drukwerkoffice.nl de opdrachtgever schriftelijk bericht dat hij de gewenste opmaak van het drukwerk kan opsturen naar Drukwerkoffice.nl. Dat opsturen gebeurt volgens de procedure en specificaties (hierna gezamenlijk: “aanleverspecificaties”) die staan vermeld op de website van Drukwerkoffice.nl. Een toezending die niet aan de aanleverspecificaties voldoet, hoeft Drukwerkoffice.nl niet te aanvaarden. Fouten, afwijkingen of storingen die zich voordoen bij het (elektronisch) opsturen van de opmaak, zijn uitsluitend het risico van de opdrachtgever. Drukwerkoffice.nl heeft daarvoor geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.
6.3 De opdrachtgever kan ervoor kiezen dat Drukwerkoffice.nl een controle uitvoert nadat de bestanden met de opmaak zijn opgestuurd (“controle bestanden”). In dat geval gaat Drukwerkoffice.nl na of de opgestuurde bestanden voldoen aan de technische eisen voor drukken en controleert Drukwerkoffice.nl de bestanden op conformiteit met de aanleverspecificaties. Drukwerkoffice.nl beoordeelt in het kader van de “controle bestanden” niet of het aangereikte bestand onjuistheden of vergissingen bevat, in tekst, creativiteit of kleur e.d. Kiest de opdrachtgever niet voor “controle bestanden”, dan stelt Drukwerkoffice.nl de opdrachtgever in staat om aan te leveren met het “bestandscontrolesysteem”en kan de opdrachtgever zelf een afdrukvoorbeeld op PDF-formaat genereren en controleren. De opdracht wordt pas verder uitgevoerd, nadat de opdrachtgever het afdrukvoorbeeld heeft goedgekeurd, volgens de daarvoor bepaalde procedure.
6.4 De opdrachtgever houdt rekening met het feit dat kleuren – van drukwerkproducten en opmaakbestanden - zoals weergegeven in een eigen print-out van de opdrachtgever of zoals getoond op een beeldscherm bij de opdrachtgever, in zekere mate zullen afwijken van de kleur van het drukwerk na productie. Een dergelijke afwijking geeft de opdrachtgever geen aanspraak wegens tekortkoming. Een objectief bepaalde standaardkleur geldt alleen als dat is vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Afwijkingen tot 5% in formaat zijn toegestaan en geven de opdrachtgever geen aanspraak wegens tekortkoming. De afwijking wordt bepaald door vergelijking (i) in geval van “controle bestanden”: met het bestand zoals door Drukwerkoffice.nl ontvangen en (ii) in andere gevallen: met het afdrukvoorbeeld in PDF. Ook indien een standaardkleur geldt, is een afwijking van toegestaan. Geringe afwijkingen in kwaliteit en gramgewicht van het papier zijn toegestaan. Als maatstaf gelden de tolerantienormen volgens de algemene verkoopwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren. De opdrachtgever kan die voorwaarden raadplegen op de website van Drukwerkoffice.nl en ze worden de opdrachtgever op verzoek kosteloos toegestuurd door Drukwerkoffice.nl.

7. Prijs, betaling
7.1 Voor de vraag welke prijs en betalingswijze zijn overeengekomen, is uitsluitend bepalend wat er staat in de opdrachtbevestiging. Opgegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven. De overeengekomen prijs is franco afleveradres, mits dit een adres in Nederland is, tenzij anders is aangegeven in de opdrachtbevestiging.

7.2 Is vooruitbetaling afgesproken, dan wordt de opdracht pas uitgevoerd nadat de opdrachtgever het volledige bedrag heeft betaald. Niettemin kan Drukwerkoffice.nl kosten die zij maakte voordat betaling werd ontvangen, in rekening brengen in geval van annulering. Is betaling op rekening afgesproken, dan zal opdrachtgever het factuurbedrag betalen binnen 5 dagen na factuurdatum. Drukwerkoffice.nl kan in dit geval vooruitbetaling of betaling onder rembours vragen indien Drukwerkoffice.nl (naderhand) reden heeft te vrezen dat betaling op rekening niet tijdig zal geschieden.
7.3 Kosten van girale betaling zijn voor de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft niet het recht om de verplichting tot betaling te verrekenen met een vordering op Drukwerkoffice.nl.
7.4 Bij overschrijding van de hiervóór bij 7.2 genoemde – fatale – betalingstermijn is de opdrachtgever direct, zonder ingebrekestelling, in verzuim. Drukwerkoffice.nl is dan gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst. Drukwerkoffice.nl heeft dan aanspraak op vergoeding van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a BW) met ingang van de dag waarop uiterlijk betaald had moeten worden. Ook heeft Drukwerkoffice.nl aanspraak op vergoeding van kosten van incasso. Die kosten worden gesteld op 15% van het factuurbedrag maar Drukwerkoffice.nl heeft aanspraak op vergoeding van een hoger bedrag indien de werkelijke kosten hoger zijn.

8. Levering, risico tijdens vervoer
8.1 Levering aan de opdrachtgever binnen Nederland geschiedt binnen kantooruren 08.30-17.00 uur op werkdagen, via een passend vervoer in opdracht van Drukwerkoffice.nl. Daarbij wordt het drukwerk op de gebruikelijke wijze verpakt.

8.2 De kosten van het vervoer naar een afleveradres binnen Nederland zijn voor Drukwerkoffice.nl, tenzij anders is aangegeven in de opdrachtbevestiging. Het risico van verlies of beschadiging van het drukwerk tijdens het vervoer ligt evenwel altijd volledig bij de opdrachtgever, vanaf afgifte aan de vervoerder. De opdrachtgever zal de vervoerder moeten aanspreken wegens schadevergoeding bij verlies en beschadiging. Afwijkende afspraken over vervoer en/of verpakking verbinden Drukwerkoffice.nl alleen indien ze schriftelijk door Drukwerkoffice.nl werden aangegaan. 
8.3 In de door Drukwerkoffice.nl opgegeven levertijden wordt gerekend vanaf het moment dat de bestelling in druk is genomen volgens de statusvermelding door Drukwerkoffice.nl. De levertijden die Drukwerkoffice.nl opgeeft zijn een indicatie; zij houden geen zogenaamde “fatale termijn” in die leidt tot aansprakelijkheid van Drukwerkoffice.nl bij overschrijding. Er geldt alleen een fatale termijn indien Drukwerkoffice.nl die verplichting schriftelijk heeft aanvaard, met uitdrukkelijke aanduiding dat het een fatale termijn is. Overschrijding van de indicatieve levertermijn, verleent de opdrachtgever geen aanspraken wegens tekortkoming. Wordt een indicatieve levertermijn met meer dan 30 dagen overschreden, dan kan de opdrachtgever de order schriftelijk annuleren. In afwijking van artikel 4 geldt dan dat de annulering niet tot enige kosten voor de opdrachtgever kan leiden. 
8.4 Kan geen aflevering plaatsvinden om redenen die bij de opdrachtgever liggen, dan wordt nog één keer zonder kosten een bezorging gedaan. De levertermijn wordt verlengd met de vertraging die dan optreedt, ook de aldus verlengde levertermijn is een fatale termijn. Lukt het dan weer niet om de goederen af te geven, dan zal Drukwerkoffice.nl de goederen voor rekening van de opdrachtgever beschikbaar houden, tot nader order, maar maximaal 30 dagen. Binnen die 30 dagen kan de opdrachtgever alsnog geleverd krijgen, tegen betaling van de kosten van opslag en (her)levering. Zijn de 30 dagen verstreken, dan kan Drukwerkoffice.nl zich van de goederen ontdoen, voor rekening van de opdrachtgever. De koopprijs wordt verschuldigd na eerste aanbieding. De koopprijs blijft verschuldigd als Drukwerkoffice.nl zich van de goederen ontdoet.

9. Waartoe de overeenkomst Drukwerkoffice.nl verplicht, reclame
9.1 Drukwerkoffice.nl zal het drukwerk leveren met de specificaties en hoedanigheden zoals weergegeven in de opdrachtbevestiging, met inachtneming van hetgeen daarover in deze algemene voorwaarden is bepaald, bijvoorbeeld over toegelaten afwijkingen. Drukwerkoffice.nl staat er alleen voor in dat het drukwerk in algemene zin geschikt is voor het doel waarvoor het bestemd is. Drukwerkoffice.nl geeft geen garantie dat het drukwerk geschikt is voor enig bijzonder doel, in het algemeen of een bijzonder doel dat de opdrachtgever voor ogen heeft. Het maakt daarbij niet uit of de opdrachtgever dit bijzondere doel aan Drukwerkoffice.nl heeft medegedeeld.

9.2 Afwijkingen in aantallen zijn toegestaan als de afwijking binnen 10% blijft van het aantal volgens de opdracht. Binnen die marge wordt het meerdere niet in rekening gebracht en zal het mindere niet worden verrekend.
9.3 De opdrachtgever zal binnen acht dagen na levering nagaan of het geleverde voldoet aan de overeenkomst. Dit betreft in ieder geval: aantal, opmaak, kleurstelling en andere uiterlijk waarneembare aspecten. Reclame van de opdrachtgever op de hier bedoelde punten dient per aangetekende brief aan Drukwerkoffice.nl te worden doorgegeven, binnen de gestelde termijn. Reclame over andere aspecten dan hiervoor bedoeld, moet de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking per aangetekende brief aan Drukwerkoffice.nl doorgeven. Het heeft de voorkeur dat de opdrachtgever het reclamatieformulier gebruikt, te vinden op zijn personal account (www.drukwerkoffice.nl). De opdrachtgever kan niet meer reclameren als drie maanden zijn verstreken na de levering. Bij iedere reclame moet nauwkeurig opgave worden gedaan van de klacht, onder bijsluiting van circa 30 exemplaren van het drukwerk waarover wordt gereclameerd. Werd inmiddels een factuur ontvangen, dan moet ook een kopie van de factuur worden meegestuurd. Na ontvangst van een tijdige reclame volgens de juiste procedure, zal Drukwerkoffice.nl met bekwame spoed de klacht onderzoeken en contact opnemen met de opdrachtgever. 
9.4 Wordt de termijn voor reclame overschreden, dan heeft Drukwerkoffice.nl het recht om de klacht af te wijzen en is Drukwerkoffice.nl niet aansprakelijk voor de betreffende tekortkoming.
9.5 Als Drukwerkoffice.nl de reclame van de opdrachtgever als juist heeft aangemerkt, zal de opdrachtgever op eerste verzoek van Drukwerkoffice.nl het betreffende drukwerk aan Drukwerkoffice.nl retourneren. De vervoerskosten zijn dan voor rekening van Drukwerkoffice.nl. Indien de opdrachtgever het drukwerk ongevraagd retourneert zijn de vervoerskosten voor rekening van de opdrachtgever, ongeacht of de reclame volgens Drukwerkoffice.nl terecht was of niet.
9.6 De opdrachtgever kan niet reclameren over drukwerk indien het drukwerk door de opdrachtgever normaal wordt gebruikt of indien sprake is van onjuiste opslag of gebruik.
9.7 Indien de opdrachtgever terecht reclameert over het drukwerk, heeft Drukwerkoffice.nl de verplichting maar ook het recht om, met herstel van de tekortkoming, het drukwerk opnieuw te leveren of het ontbrekende aanvullend te leveren. Die (her)levering zal geschieden met bekwame spoed. De opdrachtgever heeft in dat geval geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst. Als herlevering bezwaarlijk is voor Drukwerkoffice.nl, kan Drukwerkoffice.nl er voor kiezen om de opdracht te ontbinden en de koopprijs te crediteren.

10. Beperking van aansprakelijkheid van Drukwerkoffice.nl
10.1 De aansprakelijkheid van Drukwerkoffice.nl in verband met de levering van drukwerk aan de opdrachtgever – zowel de aansprakelijkheid uit overeenkomst als die volgens de wet – is beperkt, zoals hierna aan te gegeven.

10.2 In geval van een toerekenbare tekortkoming als bedoeld in 8.7 heeft de opdrachtgever geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst. De opdrachtgever heeft in dat geval geen (verdere) aanspraken jegens Drukwerkoffice.nl.
10.3 Drukwerkoffice.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, van de opdrachtgever of van derden. Onder indirecte schade of gevolgschade wordt onder andere verstaan: reputatieschade, verlies aan goodwill, omzet/winstderving. De aansprakelijkheid van Drukwerkoffice.nl is altijd beperkt tot het factuurbedrag inclusief BTW van de opdracht waarin de aansprakelijkheidstelling door de opdrachtgever of de derde haar oorzaak vindt. Betreft de (oorzaak van) aansprakelijkstelling een deellevering, dan wordt het aansprakelijkheidsmaximum bepaald door de waarde van dat onderdeel van de opdracht.
10.4 De beperking van aansprakelijkheid vervalt bij opzet of aan opzet grenzende grove schuld van de directie van Drukwerkoffice.nl, maar niet bij opzet of aan opzet grenzende grove schuld van personeel, hulppersonen of leveranciers van Drukwerkoffice.nl.
10.5 Drukwerkoffice.nl is niet aansprakelijk voor de aspecten van de levering waarvoor de opdrachtgever zelf de verantwoordelijkheid heeft of het risico draagt. Dit betreft onder andere de opmaak die door de opdrachtgever werd goedgekeurd zoals bepaald in 5.3. Drukwerkoffice.nl is ook niet aansprakelijk voor aspecten die vallen binnen de afwijkingen die toelaatbaar zijn zoals elders in deze voorwaarden bepaald.
10.6 De opdrachtgever zal Drukwerkoffice.nl vrijwaren en schadeloosstellen, als Drukwerkoffice.nl wordt aangesproken door een derde in verband met geleverd drukwerk en het betreffende manco, in de verhouding tussen de opdrachtgever en Drukwerkoffice.nl, niet voor rekening of risico van Drukwerkoffice.nl komt maar van de opdrachtgever. Het kan dan ook gaan om overschrijding van een aansprakelijkheidsmaximum.

11. Eigendomsvoorbehoud 
Drukwerkoffice.nl blijft eigenaar van geleverd drukwerk totdat de opdrachtgever alle verplichtingen jegens Drukwerkoffice.nl heeft voldaan die voortvloeien uit de betreffende levering van drukwerk of uit overeenkomstige transacties die partijen met elkaar hebben gedaan en zullen doen. De opdrachtgever kan het drukwerk, waarvan de eigendom door Drukwerkoffice.nl wordt voorbehouden, gebruiken in de normale uitoefening van zijn bedrijf. De opdrachtgever is niet bevoegd om deze zaken te vervreemden of daarop een recht van zekerheid te vestigen ten behoeve van derden.


12. Inbreuk op rechten van derden
De opdrachtgever staat er jegens Drukwerkoffice.nl voor in dat de opmaak van het drukwerk, zoals bepaald door de opdrachtgever, geen inbreuk maakt op rechten van derden, in het bijzonder het auteursrecht van derden. De opdrachtgever vergoedt Drukwerkoffice.nl alle schade en nadeel die Drukwerkoffice.nl lijdt indien en doordat het door Drukwerkoffice.nl geproduceerde drukwerk inbreuk maakt op rechten van derden. De opdrachtgever vrijwaart Drukwerkoffice.nl tegen aanspraken van derden op dit punt. Drukwerkoffice.nl heeft het recht om kopieën te maken en te behouden van de opmaak, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever.


13. Overmacht
Partijen zijn niet aansprakelijk wegens tekortkoming indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt aan de zijde van Drukwerkoffice.nl in ieder geval verstaan: oorlog, onrusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbrekingen van transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf, in- en uitvoor beperkingen of verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale overheidsinstanties. Voor zover dat van toepassing kan zijn, is ook sprake van overmacht aan de zijde van Drukwerkoffice.nl indien de hiervoor bedoelde omstandigheden zich voordoen bij hulppersonen of toeleveranciers van Drukwerkoffice.nl.


14. Toepasselijk recht en geschillen
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden ter beslissing voorgelegd


15 Vindplaats en wijziging voorwaarden
1.Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland, nummer 52808149.  Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot  stand komen van de rechtsbetrekking met Drukwerkoffice.nl.

2.De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland te Enschede, nr. 52808149